Privacyverklaring / AVG

 

Dit is de privacyverklaring van de Norger Tennisvereniging, gevestigd op de Eenerstraat 50 in Norg,  hierna te noemen NTV.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het in ieders belang dat zorgvuldig  wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet  hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding  van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected] 

In de onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de NTV welke  persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens  eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Lidmaatschap registratie  en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Deelname toernooien

Voornaam
Achternaam
Adres  
Geboortedatum  
• Telefoonnummer
E-mail adres
Pasfoto

Uitvoering van de  overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd  van de overeenkomst.

Ledenadministratie
KNLTB
KvK (alleen bestuursleden)
TSN (alleen junioren)
Toernooi commissie

Facturering lidmaatschap en overige kosten ( b.v.  borg parksleutel)

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële  administratie voor 7 jaar.

Penningmeester
Ledenadministratie
ClubCollect

Versturen digitale berichten, waaronder  mailingen en nieuwsbrief

Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men  aangemeld is.

Leden
Sponsoren
TSN

Verbeteren digitale dienstverlening door plaatsen van cookies

Alleen technisch noodzakelijke en analytische Cookies

Toegestaan conform  wetgeving

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Gegevens worden niet op persoonsniveau geanalyseerd.

Websitebeheerder

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam
Achternaam
Adres  
Telefoonnummer
E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Oud leden

Camera beelden om de bespeelbaarheid van  banen te beoordelen (geen geluid)

In principe geen, mogelijk kunnen spelers op afstand  in beeld zijn.

Uitvoering van de overeenkomst

Beelden zijn uitsluitend via streaming beschikbaar (er vindt geen opslag plaats)

Leden en bezoekers  website

Gegevens voor een correcte werking van het gebruik van een "saldo-kaart"

Voornaam
Achternaam
• Kaartnummer
Saldo van de kaart
Transacties

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Twelve.eu

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de NTV uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit  noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de NTV met u heeft, tenzij de NTV  wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. De NTV zal,  behoudens het bovenstaande nooit uw persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder uw  toestemming.  

Dienstverlening KNLTB  

De NTV is aangesloten bij de overkoepelende tennisorganisatie KNLTB en maakt hierbij gebruik van  diverse applicaties zoals KNLTB-Club, KNLTB clubapp, Clubcollect en website beheer. De gegevens die  voor de uitvoering van de overeenkomst aan de KNLTB vertrekt worden vallen buiten de  verantwoordelijkheid van de NTV. Om de privacy van leden te borgen heeft de KNLTB hiervoor een  Privacy Statement opgesteld. Voor nadere informatie zie: Privacy Statement KNLTB 

Dienstverlening Twelve  

De NTV maakt gebruik van een kassasysteem van de organisatie Twelve. In dit kassaysteem kan gebruik worden gemaakt van een rekening (voorheen: een "kaart"). Met behulp van deze rekening (voorheen "kaart") kunnen consumpties in de kantine worden afgerekend. Voor een correcte werking hiervan worden de gegevens "naam", "rekeningnummer" (voorheen: "kaartnummer"), "saldo" en "transacties" opgeslagen. Om de privacy van leden te borgen heeft Twelve hiervoor een Verwerkingsovereenkomst opgesteld, die als Bijlage A is opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Indien gewenst kunnen de gegevens van individuele leden ook worden afgeschermd, echter vervalt voor dat lid dan de mogelijkheid tot gebruik maken van een rekening (voorheen: een "kaart").

Beeldmateriaal  

Bij de NTV laten wij met foto’s en video’s op onze website, Facebook en Instagram zien waar we mee  bezig zijn. Er worden soms opnames gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens  activiteiten, competities, toernooien en tennislessen. Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s en  gebruiken ze alleen voor genoemde doeleinden. Voor foto’s en video’s van jeugdleden wordt expliciet  toestemming gevraagd.

In het geval dat u toch problemen heeft met het beeldmateriaal, dan kan dit in overleg verwijderd  worden. Neem daarvoor contact op met [email protected] 

Beveiliging persoonsgegevens 

Om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft de NTV een pakket van maatregelen  getroffen om dit risico tot een minimum terug te brengen. Zo hebben alleen personen die  noodzakelijkwijs voor de uitvoering van de overeenkomst toegang tot de gegevens. En wordt gebruik  gemaakt van data opslag op beveiligde servers van de KNLTB. 

De NTV heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,  ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.